Figure of Santiago by Daqian Zhang

Home / Competitions / Scholarships / 19th ARC Scholarship / Daqian Zhang

Daqian Zhang

Aged 25

Figure of Santiago

Oil
86.36 x 40.64 cms (34 x 16 ins)